ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಭಗತ ಸಿಂಗ, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ ಇವರ ಬಲಿದಾನ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ ೨೩)