ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪ.ಪೂ. ಕರಪತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ (೪.೨.೨೦೨೩)

ಪ.ಪೂ. ಕರಪತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ