ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಾನ

ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಕಟದಿನ ಜನವರಿ ೨೬ (ಮಾಘ ಶು. ೫)