ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಫೆಟಾ ಕಟ್ಟಿ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮರು !