ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತರಲಿದೆ!

* ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ

* ೧೫೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ – ಆನಲೈನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೫೫ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ‘ಪ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್’ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ‘ಪ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯೋಡಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಲುವು

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನೇ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು!