ಹಸುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಶಹರೇ ಆಲಮರವರ ಬಂಧನ

ರಾಯಪುರ (ಛತ್ತಿಸಗಡ) – ಇಲ್ಲಿ ಶಹರೇ ಆಲಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವನು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಲುವು

ಇಂತಹ ವಾಸನಾಂಧರಿಗೆ ಶರಿಯತ್‌ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಹೂತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಬಾರದು !