ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಇವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು !

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಇವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ(ದಿನಾಂಕನುಸಾರ)