ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ (೩೦.೮.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು