ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸಂತ ತುಳಸೀದಾಸರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯಾ (೨೬.೭. ೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು