ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸನಾತನದ ೪೪ ನೇ ಸಂತರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೂ. ರಾಧಾ ಪ್ರಭು ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಪೂ. ರಾಧಾ ಪ್ರಭು

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥಿ (೩೦.೪.೨೦೨೧)

೧೨.೯.೨೦೧೪ ರಂದು ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು