ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ (೨೧.೪.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು