ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ (೨೧.೪.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು