ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ

ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ

ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (೧೬.೨.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು