ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ‘ಆಪ್’ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಚೀನಾ

ಬಿಜಿಂಗ್ – ಚೀನಾದ ‘ಆಪ್’ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಳಿ ಖಂಡಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ‘ಭಾರತವು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು’, ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸ್ವತಃ ‘ಆಪ್’ಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಇದು ಚೀನಾದ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪಟಿ ಚೀನಾದ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ! – ಸಂಪಾದಕರು)