ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಉದಾಸೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಛೀಮಾರಿ !