ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೩೦೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಡವಿದರು !

ಜಹಾಂಗೀರಪುರಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು !