ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗದ ‘ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್’ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ !

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ತಖ್ತ ಶ್ರೀ ದಮದಮಾ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆಪಾದನೆ