ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗ !