ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪ.ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ (೧೩.೩.೨೦೨೨)

ಪ.ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು