ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ! ಈಗ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸಿ !