ಪಂಜಾಬನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಕ ಇವರ ವಿರೊಧದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿಯ ಸಭೆಗೆ ಹೊಗಲಿಲ್ಲ !