ಪ.ಪೂ.ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಕಟದಿನ

ಪ.ಪೂ.ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಕಟದಿನ

ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (೧೬.೨.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು