ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಮಠ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಮಠ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಪುಷ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ

೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೧

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು