ಸನಾತನದ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ  (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರವರ ಜನ್ಮದಿನ

ಸನಾತನದ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ  (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರವರ ಜನ್ಮದಿನ

ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು