ಪ. ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ

ಪ. ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ

ನಿಜ ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ (೨೮.೧೦.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು