ಸ್ವಾಮಿ ವರದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಯಂತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ವರದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಯಂತಿ

ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ (೧.೯.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು