ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದಾ (೪.೮.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು