ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (೨೫.೭.೨೦೨೦)

ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (೨೫.೭.೨೦೨೦)