ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ (೧೮.೭.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು