ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ

ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದಾ (೨೧.೭.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು