ಬಿಪಿನ್‌ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಬಿಪಿನ್‌ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ (೨೦.೫.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು