ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ (೮.೫.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು