ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ (೧೨.೫.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು