ಸನಾತನ ಪುರೋಹಿತ ಪಾಠಶಾಲೆ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಸನಾತನ ಪುರೋಹಿತ ಪಾಠಶಾಲೆ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ, ಗೋವಾ.

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ (ಮೇ ೩)