ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನ ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೧೭.೯.೨೦೨೦) ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನುಸಾರ ೧೩ ಮೇ ೨೦೨೦ ರಿಂದ ‘ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಲು ಆರಂಭ

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ