ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ತವರುಮನೆಯಾಗಿರುವ ಚಾಕಲೇಟ್

‘ವೃಕ್ಷಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ವಿಷಬಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ! ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಚಾಕಲೇಟ ಪದಾರ್ಥವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ತವರುಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಭಯಂಕರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಯಾಕ್ರೀನದಿಂದ ! ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ ಈ ಪದಾರ್ಥವು ‘ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರೀನದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಬುದರೋಗವೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್‌ದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಾಕಲೇಟನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.- ವೈದ್ಯ ಸುವಿನಯ ದಾಮಲೆ