ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜಯಂತಿ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೨೩.೫.೨೦೨೪

ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ ೨೫.೫.೨೦೨೪

ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜಿ ವೈಶಂಪಾಯನ