ಸನಾತನದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಕಾಲಿದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಸನಾತನದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಕಾಲಿದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದಾ (೩.೯.೨೦೨೦)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು