ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವೆವು ! – ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ