ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ! – ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್