ನಮಗೆ ದೇಶಹಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಹಿತಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ !

ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ ಘನವಟ

ನಮಗೆ ದೇಶಹಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಹಿತಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ

ಹಸ್ ಕೆ ಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲಡಕೇ ಲೆಂಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಯೆ ಅಬ್ ಯಹ್ ನಹೀ ಚಲೆಗಾ |

ಯೇ ನಯಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಹೈ | ಬತಾನಾ ಪಡೆಗಾ ಕೀ, ಘುಸ ಕೆ ಲೆಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಔರ ಬನಾ ದೇಂಗೆ ಅಖಂಡ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ |

ಹಿಂದೂಗಳು ಈಗ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ೮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

– ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ಘನವಟ, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ