ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ

‘ಶೃತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ಪುರಾಣೋಕ್ತದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವವರು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು, ಮಹಾಮೂರ್ಖರು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಂತಹ ಸಮಾಜವು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದೇ ? – ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ (ಘನಗರ್ಜಿತ, ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೯)