ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸಾಮ್ಯವಾದ

‘ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮ್ಯವಾದಿಗಳು ಸಾಮ್ಯವಾದವನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಾದವನ್ನು ಏನು ತರಬಲ್ಲರು ? – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ