ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಪ್ರೇರಣಾಸ್ರೋತ ಮತ್ತು ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ !

ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಅವರು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.