अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून १२० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद !