इस्लामचा त्याग करणाऱ्या व्यक्तीला मुसलमान जमावाकडून मारहाण