‘डाबर’ आस्थापनाच्या विज्ञापनातून करवा चौथ व्रताचा अश्लाघ्य अवमान !