जुगार खेळण्यासाठी असलेल्या ‘ॲप’ला ‘रमी गणेश प्रो’ असे नाव देऊन कोट्यवधी गणेशभक्तांच्या भावना दुखावल्या !