पोलंडच्या वॉर्सा विश्वविद्यालयाच्या ग्रंथालयाच्या भिंतीवर लिहिण्यात आले आहेत उपनिषदांमधील संस्कृत श्लोक !