परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या सहवासात देवद (पनवेल) येथील श्री. प्रमोद बेंद्रे यांनी अनुभवलेले भावक्षण !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना पाहिल्यावर आनंद होणे आणि ‘प्रथम भेटीतच त्यांच्याशी आधीपासून ओळख आहे’, असे वाटणे